Nyereményjáték szabályzat

Részvétel feltételei és szabályzata

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

1. Szervezés és lebonyolítás

A jelen "Uriage nyereményjáték” elnevezésű üzenőfali nyereményjáték (továbbiakban: “Játék”) szervezője és adatkezelője a Vágó Gyógyszertári Bt. ("Szervező" és “Adatkezelő”) amelynek bejegyzett székhelye: 2800 Tatabánya, Szent György utca 43., adószám: 23661125-2-11)
A Facebook üzenőfali játék időtartama alatt a mindenkor érvényes játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a https://www.facebook.com/aranykigyopatika/ oldalon a Jegyzetek fül alatt.

A játék Szervezőjének bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a játékos, résztvevő bármely jogcímen történő, Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét. Szervező fenntartja a jogot a játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben, vagy egészben történő megtagadására, ha a játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése, vagy vis maior esetén. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a játékot bármikor egyoldalúan leállítani.
A jelen szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggyesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező kozzéteszi a https://www.facebook.com/aranykigyopatika/ oldalon, a játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon.
A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.
A játék során átadott adatokat a Vágó Gyógyszertári Bt. kezeli és dolgozza fel.

A Szervező üzemelteti a Facebook oldalon az Arany Kígyó Patika hivatalos oldalát, amely a https://www.facebook.com/apranykigyopatika/ alatt található. Amennyiben a Játékos Pályázatot ad be, kifejezetten hozzájárulását adja a post, valamint kép nyilvánosságra hozatalához, tovább hogy a profil képe megjelenjen időbeli, térbeli valamint média területi megkötés nélkül.

2. A játékban történő részvétel feltételei

2.1 A Játékban csak 18. életévüket betöltött, magyarországi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, természetes személyek ((”Játékos”) vehetnek részt, továbbá saját Facebook profillal rendelkező személyek. Az üzenőfali játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően neveznek, és a játékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen Játékszabályzatot. A játékban nem vehetnek részt a Vágó Gyógyszertári Bt. valamint a promóciós játék előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1§ (1) bekezdés 1.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül.
A Facebook üzenőfali játékban azok a természetes személyek vehetnek részt (”Játékos”), aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt https://www.facebook.com/aranykigyopatika/weboldalon (a továbbiakban: ”Facebook” vagy ”Weboldal”) található „Uriage Nyereményjáték” elnevezésű Facebook rajongói oldal („Rajongói oldal”) felületén található játékkal (”Üzenőfali játék)” játszik, melynek során a játék leírásban szereplő teendőknek eleget tesz (komment, like, megosztás, stb.).

2.1.2. A Játékos elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint az Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező illetve Lebonyolító rendelkezésére bocsátott személyes adatainak (teljes név) átadására.

2.2 A Játékosok a játékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen Játékszabályzatot és magukra nézve kötelezőként elfogadják.

2.3. Azok a válaszok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg a helyes válaszok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.4. Szervező kizárólag azokat a teendőket tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.5. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.6. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.7 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.8 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt csapatban, és/vagy nem valós adatokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

2.9. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (kommentjét) a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Rajongói oldalról kizárja.

2.10. A Játékosok az Üzenőfali játék használata során megadott és a Játékban történő részvételükkel a Szervező illetve a Lebonyolító rendelkezésére bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező illetve a Lebonyolító érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

3. A játék időtartama

3.1 Az üzenőfali játék 2021. április 23. napján 10 óra 30 perctől – 2021. április 26. 08 óra 59 percig tart. A nyertes 2021. április 26. napján 09:00-kor kerül kisorsolásra.

4. A játék menete, sorsolás

4.1. A Szervező a Játék során a Rajongói oldalon elérhetővé teszi az Üzenőfali nyereményjátékot, amellyel a Rajongói oldal tagjai a Játék időtartama alatt játszhatnak. A játékos Üzenőfali játék felhívásáról szóló posztban kért feladatokat elvégzi.
A nyertesek között pedig a nyereményjáték posztban megnevezett terméket fogjuk kisorsolni. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és a hozzászólás elküldésével kifejezetten hozzájárul az Játékszabályzatban található Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtakhoz.

4.2 A Fődíj nyertes Játékos az 5.1 pontban feltüntetett nyereményeket nyeri meg. A sorsolás helyszíne az Adatfeldolgozó székhelye. Szervező a sorsoláson összesen 1 (egy) fődíj nyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a a randomgenerátor segítségével történő gépi sorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre az 5. részben írtak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.
Mindhárom válasznak legkésőbb 2021. április 26. 08:59 percig kell megérkezni, hogy érvényes és szabályszerű legyen.

4.3 Szervező a Játék teljes időtartama alatt 2021. április 26. napján 08 óra 59 percig beérkezett érvényes válaszokat bekü̈ldő Játékosok közül 2021. április 26. napján 9 órakor egy elektronikus úton, véletlenszerűen generált program segítségével sorsol), összesen 1 darab nyertest („Fődíj Nyertes”) és 2 (kettő) db tartaléknyertest sorsol ki.
A sorsolás nem nyilvános.
A játékot 2021. április 26. napján 09:00-kor bezárja a Szervező.

5. Nyeremények, Nyertes értesítése, Nyeremények átadása

5.1 A Játékban a következő Fődíj nyeremény kerül kisorsolásra:
1db Uriage Hidratáló bőrkímélő kézmosó gél 500ml és 1db Uriage Bariéderm Védő-regeneráló kézkrém 50ml
A nyeremény bruttó 6.998Ft értékű.
A megnyerhető nyeremények száma: 1 db (1+1 csomag).

5.2 A nyeremények más termékre nem cserélhetőek, készpénzre nem válthatóak át, más személyre nem ruházhatóak át, továbbá üzleti és kereskedelmi célú felhasználásuk szigorúan tilos.
A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékosok ilyen igényüket jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesíthetik. Amennyiben a nyertes Játékosok a Nyereményüket nem veszik át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelhetik.

5.3 A játék nyerteseinek a nevét a sorsolás napján a https://www.facebook.com/aranykigyopatika/ oldalon teszi közzé Facebook posztban.

5.4. A Szervező a 4.2 pontban írt sorsolást követő 24 órán belül értesíti a nyertes Játékosokat üzenetre való válaszadással (”Értesítés”). Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 3 munkanapon belül visszaigazolni az oldalon keresztül privát üzenetben és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (név, telefonszám, lakcím). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.5. A Nyereményt a Szervező GLS futárszolgálattal juttatja el a nyertes Játékos részére a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését kétszer kíséreli meg, az Értesítés Játékos általi visszaigazolásától számított 30 napon belül. A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.6. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

5.7. A Fődíj nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremények átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőben sor kerüljön. A fődíj nyereményeket a nyertes, illetve az általuk megjelölt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt képviseleti és nyereményátvételi meghatalmazással rendelkező személyek vehetik át a Szervező által meghatározott módon, helyen és időben személyigazolványuk bemutatásával.
A Fődíj nyeremények átadásának végső határideje: 2021. május 31.

5.8. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Fődíj nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Fődíj Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

6. Adózás

A Nyereményekhez tartozó esetleges adó terhek fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. Információ a játékról

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a promóciós játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a játék weboldalán.
A promóciós játékban résztvevők felelőssége, hogy a jelen szabályzat tartalmáról, annak esetleges módosításáról megfelelően tájékozódjanak.
Adatkezelési szabályzat

8. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék során az általa megadott személyes adatainak felvétele, kezelése, feldolgozása, továbbítása történik. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés és -feldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott, önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés céljai:
1.) jelen promóciós Játék lebonyolítása, a nyeremények átadása, valamint

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) értelmében a játékosok személyes adatait a Vágó Gyógyszertári Bt. dolgozza fel és kezeli, átadja a GLS Hungary Kft. számára a nyeremény kézbesítése okán. Adatkezelők és -feldolgozó részéről az adatkezelésre, feldolgozásra kijelölt munkavállalóik, valamint mindenkori ügyvezetőik és felsővezetőik is jogosultak az adatkezelésre, az adatok megismerésére, azok feldolgozására.
A játékban történő önkéntes részvétellel a Játékosok hozzájárulnak a promóciós játék során megadott személyes adataik jelen szabályzatban foglaltak szerinti feldolgozásához, kezeléséhez, és továbbításához ennek megfelelően kifejezetten hozzájárulnak, hogy:

- személyes adataik az Adatkezelők adatbázisaiba bekerüljenek, és azokat az Adatkezelők - esetleges tiltási, törlési nyilatkozat kézhezvételéig – jelen promóciós játék során, annak teljesítése érdekében, a játék lebonyolítása, , nyeremények átadása céljából, annak keretében kezeljék, és

8.1 A Játékban való részvétel és a Játék során történt adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a Játékos alábbi adatait az alábbi célra és jogalapon minden további feltétel vagy ellenérték nélkül a jelen 7. pontban foglaltak szerint kezelje:
Kezelt személyes adat: Név
Adatkezelés célja:
· Játékos beazonosítása
· Játékban való részvétel
· Nyeremény kézbesítése
· Értesítés, kapcsolattartás
· Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése
· Jog- és igényérvényesítés
· Nyertesség esetén nyilvánosságra hozatal
Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. Cikk (1) a) pont)
Adatkezelés időtartama: Játék lezárásától számított 90 nap

Kezelt személyes adat: név
Adatkezelés célja: Annak megállapítása, hogy a játékos betöltötte a 18. évet
Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. Cikk (1) a) pont)
Adatkezelés időtartama: Játék lezárásától számított 90 nap

Kezelt személyes adat:
Adatkezelés célja:
· Játékos beazonosítása
· Játékban való részvétel
· Nyeremény kézbesítése
· Értesítés, kapcsolattartás
· Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése
· Nyertes közzététele
Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. Cikk (1) a) pont)
Adatkezelés időtartama: Játék lezárásától számított 90 nap

Kezelt személyes adat: Lakcím
Adatkezelés célja: Nyeremény kézbesítése, értesítés, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. Cikk (1) a) pont)
Adatkezelés időtartama: Játék lezárásától számított 90 nap

Kezelt személyes adat: Telefonszám
Adatkezelés célja: Értesítés, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. Cikk (1) a) pont)
Adatkezelés időtartama: Játék lezárásától számított 90 nap

A Játékosok a promóciós játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a Szervező az adataik közül a nevüket, nyereményátvételről készült fényképüket, képmásukat nyilvánosságra hozza az Arany Kígyó Patika Facebook és Instagram oldalán. A Játékosok nem jogosultak ellenszolgáltatásra az adataiknak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért, vagy egyéb, jelen szabályzat alapján megvalósított adatkezelésért, adattovábbításért. Jelen játékszabályzatban rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a Vágó Gyógyszertári Bt., mint adatkezelő felel a saját adatkezeléséért. Adatkezelő az általuk kezelt személyes adatokat a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő célra nem használják fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem élnek vissza.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet.

Adatkezelők gondoskodnak az adatok biztonságáról, védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés bekövetkezésétől. Az adatokat Adatkezelők a Játékos törlési kérelmének elintézéséig kezelik.

8.2. A Szervező illetve a Lebonyolító köteles gondoskodni arról, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések, különös tekintettel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. Rendelete (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) megtartásával történik.

A játékosok jogai, jogorvoslati lehetőségei a személyes adatok kezelése körében

A játékos kérelmezheti az adatkezelőnél:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, amennyiben az a valóságnak nem felel meg, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését, amennyiben az adatkezelés jogellenes, hiányos, vagy téves és ezen állapot nem orvosolható, vagy amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, az adatkezelés határideje lejárt, illetve amennyiben azt a továbbiakban nem kívánja.

A játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amely tiltakozást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos a meghozott döntéssel nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, a Játékos - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A Játékos adatvédelmi jogainak megsértése esetén keresettel bírósághoz fordulhat, valamint jogszabályban meghatározott esetekben eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A Játékosnak a törlési kérelmet – illetőleg egyéb észrevételeit –a Szervező részére szükséges eljuttatni. Ennek megfelelően a játékos bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja hozzájárulását a jelen Játékszabályzatban és Adatkezelési Szabályzatban foglalt adatkezelés vonatkozásában a Vágó Gyógyszertári Bt., 2800 Tatabánya, Szent György utca 43. címre és/vagy az info@kertvarosipatika.hu e- mail címre eljuttatott nyilatkozattal. Törlési kérelem esetén valamennyi adatkezelő nyilvántartásából törlésre kerülnek az adatok.

Ugyanezen elérhetőségen gyakorolhatják a játékosok az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi jogukat.

A fenti elérhetőségekre eljuttatott törlési nyilatkozattal az adatkezelő nyilvántartásából törlésre kerülnek az adatok.

Az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén az adatok nem állíthatók helyre.

Javaslatokat vagy észrevételeket a ine-mail címre várunk.

9. Vegyes rendelkezések

9.1 Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2 A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékosok ilyen igényüket jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesíthetik. Amennyiben a nyertes Játékosok a Nyereményüket nem veszik át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelhetik.

9.3 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

9.5 Ha a Játékos adatfeltöltés vagy Pályázat beküldése (comment írása közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.6 Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.7 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa, a Játék feltételeit indoklás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

9.8. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.5 pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

9.9. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.
A szervező és lebonyolító nem vállalnak felelősséget a feltöltött fotók felületét üzemeltető alkalmazás működéséből adódó hibákért.

9.10. A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

9.11. A Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Játék- a Facebook használatán túl- nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

Tatabánya, 2021. április 22.

Gyógyszer esetén: "A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!"
Étrend-kiegészítő esetén: "Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!"
Orvostechnikai eszköz esetén: "A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezzem meg kezelőorvosát!"
Fertőtlenítőszer esetén: "Fertőtlenítőszerek használatakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!"

"Arany Kígyó Patika" Cím: H-2800 Tatabánya-Kertváros, Szent György u. 43.; Telefon: 34/311-537; E-mail: info@kertvarosipatika.hu
.