Uriage Bariésun Nyereményjáték

Részvétel feltételei és szabályzata

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

1. Szervezés és lebonyolítás

A jelen "Uriage Bariésun nyereményjáték” elnevezésű üzenőfali nyereményjáték (továbbiakban: “Játék”) szervezője és adatkezelője a Vágó Gyógyszertári Bt. ("Szervező" és “Adatkezelő”) amelynek bejegyzett székhelye: 2800 Tatabánya, Szent György utca 43., adószám: 23661125-2-11)
A Facebook üzenőfali játék időtartama alatt a mindenkor érvényes játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a https://www.facebook.com/aranykigyopatika/ oldalon a Jegyzetek fül alatt.

A játék Szervezőjének bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a játékos, résztvevő bármely jogcímen történő, Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét. Szervező fenntartja a jogot a játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben, vagy egészben történő megtagadására, ha a játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése, vagy vis maior esetén. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a játékot bármikor egyoldalúan leállítani.
A jelen szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggyesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező kozzéteszi a https://www.facebook.com/aranykigyopatika/ oldalon, a játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon.
A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.
A játék során átadott adatokat a Vágó Gyógyszertári Bt. kezeli és dolgozza fel.

A Szervező üzemelteti a Facebook oldalon az Arany Kígyó Patika hivatalos oldalát, amely a https://www.facebook.com/aranykigyopatika/ alatt található. Amennyiben a Játékos Pályázatot ad be, kifejezetten hozzájárulását adja a post, valamint kép nyilvánosságra hozatalához, tovább hogy a profil képe megjelenjen időbeli, térbeli valamint média területi megkötés nélkül.

2. A játékban történő részvétel feltételei

2.1 A Játékban csak 18. életévüket betöltött, magyarországi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, természetes személyek ((”Játékos”) vehetnek részt, továbbá saját Facebook profillal rendelkező személyek. Az üzenőfali játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően neveznek, és a játékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen Játékszabályzatot. A játékban nem vehetnek részt a Vágó Gyógyszertári Bt. valamint a promóciós játék előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1§ (1) bekezdés 1.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül.
A Facebook üzenőfali játékban azok a természetes személyek vehetnek részt (”Játékos”), aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt https://www.facebook.com/aranykigyopatika/weboldalon (a továbbiakban: ”Facebook” vagy ”Weboldal”) található „Uriage Bariésun Nyereményjáték” elnevezésű Facebook rajongói oldal („Rajongói oldal”) felületén található játékkal (”Üzenőfali játék)” játszik, melynek során a játék leírásban szereplő teendőknek eleget tesz (komment, like, megosztás, stb.).

2.1.2. A Játékos elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint az Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező illetve Lebonyolító rendelkezésére bocsátott személyes adatainak (teljes név) átadására.

2.2 A Játékosok a játékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen Játékszabályzatot és magukra nézve kötelezőként elfogadják.

2.3. Azok a válaszok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg a helyes válaszok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.4. Szervező kizárólag azokat a teendőket tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.5. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.6. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.7 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.8 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt csapatban, és/vagy nem valós adatokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

2.9. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (kommentjét) a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Rajongói oldalról kizárja.

2.10. A Játékosok az Üzenőfali játék használata során megadott és a Játékban történő részvételükkel a Szervező illetve a Lebonyolító rendelkezésére bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező illetve a Lebonyolító érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

3. A játék időtartama

3.1 Az üzenőfali játék 2021. június 23. napján 15 óra 00 perctől – 2021. június 28. 10 óra 59 percig tart. A nyertesek 2021. június 28. napján 11:00-kor kerülnek kisorsolásra.

4. A játék menete, sorsolás

4.1. A Szervező a Játék során a Rajongói oldalon elérhetővé teszi az Üzenőfali nyereményjátékot, amellyel a Rajongói oldal tagjai a Játék időtartama alatt játszhatnak. A játékos Üzenőfali játék felhívásáról szóló posztban kért feladatokat elvégzi.
A nyertesek között pedig a nyereményjáték posztban megnevezett terméket fogjuk kisorsolni. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és a hozzászólás elküldésével kifejezetten hozzájárul az Játékszabályzatban található Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtakhoz.

4.2 A Fődíj nyertes Játékos az 5.1 pontban feltüntetett nyereményeket nyeri meg. A sorsolás helyszíne az Adatfeldolgozó székhelye. Szervező a sorsoláson összesen 2 (kettő) fődíj nyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a a randomgenerátor segítségével történő gépi sorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre az 5. részben írtak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.
Mindhárom válasznak legkésőbb 2021. június 28. 10 óra 59 percig kell megérkezni, hogy érvényes és szabályszerű legyen.

4.3 Szervező a Játék teljes időtartama alatt 2021. június 28. 10 óra 59 percig beérkezett érvényes válaszokat bekü̈ldő Játékosok közül 2021. június 28. 11 órakor egy elektronikus úton, véletlenszerűen generált program segítségével sorsol), összesen 2 darab nyertest („Fődíj Nyertes”) és 3 (kettő) db tartaléknyertest sorsol ki.
A sorsolás nem nyilvános.
A játékot 2021. június 28. 10:59-kor bezárja a Szervező.

5. Nyeremények, Nyertes értesítése, Nyeremények átadása

5.1 A Játékban a következő Fődíj nyeremény kerül kisorsolásra:
Összesen 4db Uriage termék, melyekből 1 Uriage Bariésun terméket a 2 nyertes választ, és mellé jár nyertesenként 1db Uriage Bariésun Napozás utáni testápoló spray 150ml + 1db Uriage Strantáska.
A nyeremények összértéke bruttó max. 50.000Ft.
A megnyerhető nyeremények száma: 2 csomag (kétszer 1+1+1 termék).

5.2 A nyeremények más termékre nem cserélhetőek, készpénzre nem válthatóak át, más személyre nem ruházhatóak át, továbbá üzleti és kereskedelmi célú felhasználásuk szigorúan tilos.
A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékosok ilyen igényüket jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesíthetik. Amennyiben a nyertes Játékosok a Nyereményüket nem veszik át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelhetik.

5.3 A játék nyerteseinek a nevét a sorsolás napján a https://www.facebook.com/aranykigyopatika/ oldalon teszi közzé Facebook posztban.

5.4. A Szervező a 4.2 pontban írt sorsolást követő 24 órán belül értesíti a nyertes Játékosokat üzenetre való válaszadással (”Értesítés”). Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 3 munkanapon belül visszaigazolni az oldalon keresztül privát üzenetben és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (név, telefonszám, lakcím). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.5. A Nyereményt a Szervező GLS futárszolgálattal juttatja el a nyertes Játékosok részére a Játékosok által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését kétszer kíséreli meg, az Értesítés Játékos általi visszaigazolásától számított 30 napon belül. A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.6. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

5.7. A Fődíj nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremények átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőben sor kerüljön. A fődíj nyereményeket a nyertes, illetve az általuk megjelölt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt képviseleti és nyereményátvételi meghatalmazással rendelkező személyek vehetik át a Szervező által meghatározott módon, helyen és időben személyigazolványuk bemutatásával.
A Fődíj nyeremények átadásának végső határideje: 2021. július 30.

5.8. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Fődíj nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Fődíj Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

6. Adózás

A Nyereményekhez tartozó esetleges adó terhek fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. Információ a játékról

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a promóciós játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a játék weboldalán.
A promóciós játékban résztvevők felelőssége, hogy a jelen szabályzat tartalmáról, annak esetleges módosításáról megfelelően tájékozódjanak.
Adatkezelési szabályzat

8. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék során az általa megadott személyes adatainak felvétele, kezelése, feldolgozása, továbbítása történik. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés és -feldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott, önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés céljai:
1.) jelen promóciós Játék lebonyolítása, a nyeremények átadása, valamint

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) értelmében a játékosok személyes adatait a Vágó Gyógyszertári Bt. dolgozza fel és kezeli, átadja a GLS Hungary Kft. számára a nyeremény kézbesítése okán. Adatkezelők és -feldolgozó részéről az adatkezelésre, feldolgozásra kijelölt munkavállalóik, valamint mindenkori ügyvezetőik és felsővezetőik is jogosultak az adatkezelésre, az adatok megismerésére, azok feldolgozására.
A játékban történő önkéntes részvétellel a Játékosok hozzájárulnak a promóciós játék során megadott személyes adataik jelen szabályzatban foglaltak szerinti feldolgozásához, kezeléséhez, és továbbításához ennek megfelelően kifejezetten hozzájárulnak, hogy:

- személyes adataik az Adatkezelők adatbázisaiba bekerüljenek, és azokat az Adatkezelők - esetleges tiltási, törlési nyilatkozat kézhezvételéig – jelen promóciós játék során, annak teljesítése érdekében, a játék lebonyolítása, , nyeremények átadása céljából, annak keretében kezeljék, és

8.1 A Játékban való részvétel és a Játék során történt adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a Játékos alábbi adatait az alábbi célra és jogalapon minden további feltétel vagy ellenérték nélkül a jelen 7. pontban foglaltak szerint kezelje:
Kezelt személyes adat: Név
Adatkezelés célja:
· Játékos beazonosítása
· Játékban való részvétel
· Nyeremény kézbesítése
· Értesítés, kapcsolattartás
· Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése
· Jog- és igényérvényesítés
· Nyertesség esetén nyilvánosságra hozatal
Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. Cikk (1) a) pont)
Adatkezelés időtartama: Játék lezárásától számított 90 nap

Kezelt személyes adat: név
Adatkezelés célja: Annak megállapítása, hogy a játékos betöltötte a 18. évet
Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. Cikk (1) a) pont)
Adatkezelés időtartama: Játék lezárásától számított 90 nap

Kezelt személyes adat:
Adatkezelés célja:
· Játékos beazonosítása
· Játékban való részvétel
· Nyeremény kézbesítése
· Értesítés, kapcsolattartás
· Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése
· Nyertes közzététele
Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. Cikk (1) a) pont)
Adatkezelés időtartama: Játék lezárásától számított 90 nap

Kezelt személyes adat: Lakcím
Adatkezelés célja: Nyeremény kézbesítése, értesítés, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. Cikk (1) a) pont)
Adatkezelés időtartama: Játék lezárásától számított 90 nap

Kezelt személyes adat: Telefonszám
Adatkezelés célja: Értesítés, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. Cikk (1) a) pont)
Adatkezelés időtartama: Játék lezárásától számított 90 nap

A Játékosok a promóciós játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a Szervező az adataik közül a nevüket, nyereményátvételről készült fényképüket, képmásukat nyilvánosságra hozza az Arany Kígyó Patika Facebook és Instagram oldalán. A Játékosok nem jogosultak ellenszolgáltatásra az adataiknak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért, vagy egyéb, jelen szabályzat alapján megvalósított adatkezelésért, adattovábbításért. Jelen játékszabályzatban rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a Vágó Gyógyszertári Bt., mint adatkezelő felel a saját adatkezeléséért. Adatkezelő az általuk kezelt személyes adatokat a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő célra nem használják fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem élnek vissza.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet.

Adatkezelők gondoskodnak az adatok biztonságáról, védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés bekövetkezésétől. Az adatokat Adatkezelők a Játékos törlési kérelmének elintézéséig kezelik.

8.2. A Szervező illetve a Lebonyolító köteles gondoskodni arról, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések, különös tekintettel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. Rendelete (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) megtartásával történik.

A játékosok jogai, jogorvoslati lehetőségei a személyes adatok kezelése körében

A játékos kérelmezheti az adatkezelőnél:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, amennyiben az a valóságnak nem felel meg, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését, amennyiben az adatkezelés jogellenes, hiányos, vagy téves és ezen állapot nem orvosolható, vagy amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, az adatkezelés határideje lejárt, illetve amennyiben azt a továbbiakban nem kívánja.

A játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amely tiltakozást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos a meghozott döntéssel nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, a Játékos - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A Játékos adatvédelmi jogainak megsértése esetén keresettel bírósághoz fordulhat, valamint jogszabályban meghatározott esetekben eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A Játékosnak a törlési kérelmet – illetőleg egyéb észrevételeit –a Szervező részére szükséges eljuttatni. Ennek megfelelően a játékos bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja hozzájárulását a jelen Játékszabályzatban és Adatkezelési Szabályzatban foglalt adatkezelés vonatkozásában a Vágó Gyógyszertári Bt., 2800 Tatabánya, Szent György utca 43. címre és/vagy az info@kertvarosipatika.hu e- mail címre eljuttatott nyilatkozattal. Törlési kérelem esetén valamennyi adatkezelő nyilvántartásából törlésre kerülnek az adatok.

Ugyanezen elérhetőségen gyakorolhatják a játékosok az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi jogukat.

A fenti elérhetőségekre eljuttatott törlési nyilatkozattal az adatkezelő nyilvántartásából törlésre kerülnek az adatok.

Az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén az adatok nem állíthatók helyre.

Javaslatokat vagy észrevételeket az info@kertvarosipatika.hu-mail címre várunk.

9. Vegyes rendelkezések

9.1 Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2 A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékosok ilyen igényüket jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesíthetik. Amennyiben a nyertes Játékosok a Nyereményüket nem veszik át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelhetik.

9.3 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

9.5 Ha a Játékos adatfeltöltés vagy Pályázat beküldése (comment írása közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.6 Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.7 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa, a Játék feltételeit indoklás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

9.8. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.5 pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

9.9. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.
A szervező és lebonyolító nem vállalnak felelősséget a feltöltött fotók felületét üzemeltető alkalmazás működéséből adódó hibákért.

9.10. A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

9.11. A Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Játék- a Facebook használatán túl- nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

Tatabánya, 2021.06.23.

Gyógyszer esetén: "A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!"
Étrend-kiegészítő esetén: "Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!"
Orvostechnikai eszköz esetén: "A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezzem meg kezelőorvosát!"
Fertőtlenítőszer esetén: "Fertőtlenítőszerek használatakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!"

"Arany Kígyó Patika" Cím: H-2800 Tatabánya-Kertváros, Szent György u. 43.; Telefon: 34/311-537; E-mail: info@kertvarosipatika.hu
.